OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

firmy OHRA Regalanlagen GmbH


1.    Warunki ogólne oraz ich zakres obowiązywania


1.1.    Zapewniamy usługi naszym partnerom biznesowym („klienci”) wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych warunków handlowych („OWH”). Zamawiamy towary i/lub dostawę towarów na podstawie naszych Warunków zakupu.

1.2.    Nie uznajemy uzupełniających warunków umowy klienta, które są sprzeczne z naszymi lub od nich odbiegają, chyba że wyraźnie wyraziliśmy pisemną zgodę na ich obowiązywanie. Nie realizujemy zamówień klienta, które są sprzeczne z warunkami umownymi. Nasze OWH obowiązują również wtedy, gdy realizujemy dostawy dla klienta, którego uzupełniające warunki umowne są sprzeczne z naszymi lub od nich odbiegają.

1.3.    Nasze OWH mają zastosowanie również do przyszłych umów z tym samym klientem, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich w każdym indywidualnym przypadku.

1.4.    Inne, odrębne umowy zawarte z klientem (w tym umowy dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają każdorazowo pierwszeństwo przed niniejszymi OWH. Tego typu porozumienia muszą mieć formę pisemnej umowy lub pisemnego potwierdzenia, o ile nie stwierdzono inaczej.

1.5.    Jeśli do dokumentów zamówienia dołączono warunki montażu, stanowią one integralną część umowy.

1.6.    Nasze OWH obowiązują wyłącznie dla podmiotów handlowych w rozumieniu par. 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), podmiotów prawnych lub funduszy specjalnych podlegających prawu publicznemu.

2.    Oferty/Dokumentacja ofertowa/Podstawy obliczeń

2.1.    Nasze oferty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Umowa jest ważna wyłączenie po naszym potwierdzeniu zamówienia klienta na piśmie.

2.2.    Czas na przyjęcie zamówienia klienta wynosi do czterech tygodni.

2.3.    Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do sporządzonych przez nas ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów podlegających prawom autorskim. Powyższe dotyczy również dokumentacji przekazanej klientowi niezależnie od przyczyny. Takie dokumenty należy nam zwrócić na żądanie i nie wolno ich udostępniać stronom trzecim bez naszej pisemnej zgody. Ich powielanie i kopiowanie jest niedozwolone.

2.4.    Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do nieznacznych odstępstw od informacji zawartych w dokumentach należących do oferty, o ile nie mają one trwałego wpływu na funkcjonowanie danej usługi.

2.5.    O ile nie opisano inaczej, nasze regały są zgodne z następującymi zasadami i przepisami:
Eurokod część 0, 1, 3, 5, 7 i 8
DIN EN 15512 Stalowe statyczne systemy składowania
DGUV 108-007 Sprzęt i urządzenia magazynowe (wcześniej BGR 234)


3.    Cena

3.1.    Nasze ceny obowiązują „loco fabryka”, bez opakowania.

3.2.    Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych cen, jeśli po zawarciu umowy wystąpią pozostające poza naszym wpływem podwyżki lub obniżki kosztów, w szczególności związane z kosztem materiałów, towarów, dostaw, wynagrodzeń, frachtu lub opłat publicznych. Na żądanie klienta przedstawimy mu dowód zmian takich kosztów.

3.3.    Nasze ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT, chyba że uzgodniono inaczej. Podatek zostanie wykazany oddzielnie na fakturze w wysokości obowiązującej w momencie wystawiania faktury.

3.4.    Wszelkie cła, podatki i inne opłaty publiczne, nawet jeśli powstały poza granicami Niemiec, ponosi kupujący, chyba że z naszego potwierdzenia zlecenia wynika inaczej.

3.5.    Wahania kursów walut są w całości ponoszone przez klienta. Wahania kursów walut w stosunku do waluty naszych klientów nie wpływają na uzgodnione ceny w euro.


4.    Warunki płatności/Należności

4.1.    Płatności za towary i usługi dodatkowe dokonywane są w ciągu 10 dni od daty otrzymania faktury, o ile nie uzgodniono inaczej.

4.2.    Jeżeli po zawarciu umowy dowiemy się o okolicznościach, które według naszej oceny uzasadniają wątpliwości co do zdolności kredytowej klienta, jak np. wszczęcie postępowania upadłościowego, oznaki rychłego zaprzestania płatności (m.in. nieprzestrzeganie terminów płatności), nasze roszczenia staną się natychmiast wymagalne, niezależnie od terminu ważności przyjętych lub uznanych weksli lub przyznanych terminów płatności. W takim przypadku jesteśmy również uprawnieni do realizacji zaległych dostaw tylko w przypadku zapłaty z góry lub wniesienia kaucji na zabezpieczenie roszczeń przez klienta.

4.3.    Wszystkie płatności muszą być dokonywane w euro. Jeśli w naszej ofercie podane są ceny w innych walutach, za podstawę przeliczenia przyjmuje się oficjalny kurs euro na rynku walutowym we Frankfurcie nad Menem (12:00 CET) z dnia, w którym otrzymaliśmy pisemne potwierdzenie zlecenia.

4.4.    Płatność wekslem lub czekiem jest możliwa wyłącznie za naszą zgodą. W przypadku zgody na płatność wekslem lub czekiem, weksel lub czek zostanie przez nas przyjęty jako płatność warunkowa. Opłaty i koszty wekslowe oraz ryzyko terminowego przedstawienia weksla ponosi klient.

4.5.    Niezależnie od innych naszych praw, w przypadku zwłoki w płatności jesteśmy uprawnieni do wstrzymania już zamówionych dostaw lub uzgodnionych prac do czasu całkowitego uregulowania wszystkich należności.

4.6.    Klient jest uprawniony do potrącenia naszych wierzytelności tylko po uzyskaniu naszej pisemnej zgody lub w przypadku wierzytelności, które zostały uznane za prawomocne lub bezsporne. Ponadto klient jest uprawniony do korzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

4.7.    W przypadku zgody na dostawy częściowe, klient jest zobowiązany na żądanie do dokonania płatności częściowych w wysokości odpowiadającej wartości dostawy częściowej.


5.    Czas dostawy/Opóźnienia/Odpowiedzialność

5.1.    Jeżeli do wykonania naszych usług konieczne jest działanie ze strony klienta, np. przy uzyskiwaniu zezwoleń urzędów czy udostępnianiu rysunków, podane przez nas terminy dostaw rozpoczynają swój bieg dopiero po należytym wypełnieniu przez klienta wszystkich zobowiązań i obowiązków.

5.2.    W przypadku zwłoki w odbiorze po stronie klienta lub naruszenia przez niego obowiązku współpracy mamy prawo do żądania odszkodowania za poniesione przez nas szkody, łącznie z dodatkowymi kosztami. Klient zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi ze specjalnymi usługami w tym zakresie według stawek godzinowych. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń. Klient jest zobowiązany do tymczasowego przechowywania dostarczonych towarów na własny koszt i ryzyko, na okres opóźnienia w odbiorze i naruszenia istniejących zobowiązań do współpracy, do czasu wykonania przez nas kompletnej usługi.

5.3.    W przypadku podania w dokumentacji zamówienia terminów dostaw jako terminów przybliżonych mamy prawo do przekroczenia podanych terminów o maksymalnie dwa tygodnie. Jeśli skorzystamy z tego prawa, poinformujemy o tym fakcie możliwie jak najwcześniej. W takim przypadku wszystkie późniejsze terminy umowne ulegają odpowiedniemu przedłużeniu.

5.4.    W naszych terminach dostaw nie uwzględniono opóźnień w przesyłkach i dostawach transgranicznych. Jeśli na przejściu granicznym wystąpią opóźnienia (np. z powodu zgłoszeń i odpraw celnych, korków, kolejek lub zamknięcia granic), takie opóźnienia nie wynikają z naszej winy i przyczyniają się do odpowiedniego wydłużenia terminów dostaw.

5.5.    Utrudnienia, w szczególności zdarzenia siły wyższej, uprawniają nas do przesunięcia terminu dostawy o czas trwania przeszkody. Za zdarzenie siły wyższej uznaje się spory handlowe, mobilizację sił wojskowych, wojnę, embargo, zakazy importu i eksportu, braki surowców i energii, pożar, zablokowanie ruchu, złe warunki pogodowe (np. podczas montażu) oraz inne okoliczności poza zakresem naszej odpowiedzialności. Nie ma przy tym znaczenia, czy takie zdarzenie ma miejsce w naszym zakładzie, u dostawcy czy podwykonawcy.

5.6.    Jeśli dostarczymy dowód na to, że pomimo starannego wyboru naszych dostawców i pomimo zawarcia koniecznych umów na rozsądnych warunkach nie otrzymaliśmy dostawy w odpowiednim czasie, termin dostawy zostanie przedłużony o okres opóźnienia spowodowany przez nieterminowe dostarczenie towaru przez naszych dostawców.

5.7.    Jeśli dostawa będzie niemożliwa z powodu zdarzeń opisanych w punktach 5.3 i 5.6 lub jeśli z powodu przejściowych utrudnień realizacja usługi będzie trwała dłużej niż cztery tygodnie, mamy prawo do odstąpienia od umowy. Po upływie czterech tygodni klient będzie miał prawo zażądać od nas oświadczenia na temat tego, czy chcemy odstąpić od umowy, czy też zrealizować dostawę w rozsądnym terminie. Jeśli nie odpowiemy w odpowiednim czasie, klient będzie mógł skorzystać ze swoich praw ustawowych.

5.8.    Informacje o odpowiedzialności za zwłokę znajdują się w punkcie 10.

5.9.    W przypadku dostawy za granicę uzyskamy niezbędne dla eksportu licencje, pozwolenia lub zgody. Mamy prawo do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy bez prawa do odszkodowania po stronie klienta, jeżeli wymagane licencje eksportowe, pozwolenia lub zgody nie zostaną wydane przez urzędy lub nie zostaną wydane w odpowiednim terminie.

5.10.    Zgodnie z punktem 5.9 bez wcześniejszego porozumienia nie jesteśmy zobowiązani do uzyskiwania certyfikatów ani dokumentów w celu otrzymania niezbędnych licencji, pozwoleń i innych formalności związanych z importem lub odprawą celną.

5.11.    Bez odrębnego porozumienia nie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania specyfikacji dotyczących wagi i wymiarów, opakowania, etykiet i oznakowania, wymaganych poza granicami Niemiec.

5.12.    Bez odrębnych porozumień nie jesteśmy zobowiązani do ubezpieczenia towaru.


6.    Wysyłka/pakowanie

6.1.    O ile w potwierdzeniu zlecenia nie ustalono inaczej, mamy prawo do swobodnego wyboru środka transportu podczas wysyłki. Wszelkie dodatkowe koszty związane z preferowanym przez klienta sposobem wysyłki lub koszty za wysyłkę przyspieszoną ponosi klient, nawet jeśli to my przejmujemy koszty frachtu.

6.2.    W przypadku odstąpienia od umowy z winy klienta, klient jest zobowiązany do zwrotu dostarczonych przez nas towarów do naszej siedziby w Kerpen.


6.3.    Jeśli klient chce nam zwrócić opakowania transportowe i zewnętrzne, jest on zobowiązany do zwrotu takich opakowań do naszej siedziby w Kerpen w naszych standardowych godzinach pracy. Opakowania transportowe i zewnętrzne zostaną przez nas odebrane tylko wtedy, gdy będą wolne od substancji obcych (substancji niepochodzących z dostarczonych towarów) i posegregowane według różnych materiałów opakowaniowych. Jeśli klient nie spełni tego obowiązku, poniesie dodatkowe koszty związane z utylizacją.

7.    Dostawa/odbiór i przeniesienie ryzyka


7.1.    Po dostarczeniu towaru klient zajmuje się rozładunkiem pojazdu.

7.2.    W przypadku samodzielnego odbioru towaru przez klienta dopuszcza się wyłącznie użycie samochodów ciężarowych lub kontenerów, które można załadować z boku za pomocą wózków widłowych. Jeżeli w tym samym czasie pojawi się kilka pojazdów do odbioru, będą one obsługiwane jeden po drugim.

7.3.    Jeżeli towar zostanie dostarczony przez nas i zamontowany i/lub zainstalowany przez klienta, ryzyko przechodzi na klienta w momencie dostarczenia towaru w miejscu określonym w potwierdzeniu zamówienia. Te same zasady obowiązują w przypadku dostaw częściowych.

7.4.    Jeżeli dostawa lub wysyłka towaru opóźnia się z przyczyn pozostających po stronie klienta, ryzyko zniszczenia lub pogorszenia, w szczególności ryzyko pogorszenia jakości powierzchni w wyniku długotrwałego przechowywania, przechodzi na klienta wraz z zawiadomieniem o gotowości do dostawy lub wysyłki.


8.    Poinformowanie o wadach

8.1.    Prawa klienta dotyczące wad zakładają, że klient wypełnia swój obowiązek kontroli towaru i zgłaszania wad zgodnie z par. 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

8.2.    W momencie wysyłki towaru klient musi również zgłosić każdą szkodę lub zastrzeżenie i uzyskać potwierdzenie otrzymania takiej informacji od odpowiedzialnego spedytora lub przewoźnika.


9.    Roszczenia z tytułu wad

9.1.    Wszelkie dane dotyczące nośności obowiązują tylko w przypadku montażu wykonanego przez pracowników naszej firmy lub zgodnie z naszymi instrukcjami. Jeśli montaż zostanie przeprowadzony przez klienta niezgodnie z instrukcją montażu, nie możemy gwarantować danych obciążeń, chyba że odchylenia nie mają wpływu na obciążenia. Jeżeli do naprawy lub doposażenia systemu nie zostaną użyte oryginalne komponenty OHRA, odpowiedzialność za produkt w odniesieniu do zastosowanego systemu składowania zostaje całkowicie zniesiona. Dotyczy to również nośności produktu.

9.2.    Jeżeli dostarczony przez nas towar lub wykonane przez nas usługi są wadliwe, roszczenia klienta ograniczają się początkowo do usunięcia takich wad. Polega ono, według naszego uznania, albo na usunięciu wady, albo na nowej dostawie. Jeżeli powyższe działania nie przyniosą pozytywnego skutku, klient może według własnego uznania obniżyć wynagrodzenie za dzieło lub, jeżeli zaistnieją ustawowe przesłanki, może odstąpić od umowy, pod warunkiem, że wada nie dotyczy obiektu budowlanego.

9.3.    W przypadku dochodzenia przez klienta roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad:
– ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile roszczenia odszkodowawcze wynikają z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania z naszej strony lub ze strony osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania;
– ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli z powodu zaniedbania naruszyliśmy istotne zobowiązanie umowne. Jeśli nie dopuściliśmy się umyślnego naruszenia umowy, nasza odpowiedzialność ogranicza się jednak do odszkodowania za przewidywalną, typowo występującą szkodę.
Odpowiedzialność za zawinione szkody dla życia, ciała i zdrowia oraz obowiązkowa odpowiedzialność za produkt pozostaje nienaruszona.
Ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z niniejszym punktem 9.3 obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby, za które zgodnie z przepisami ustawowymi ponosimy odpowiedzialność, lub na polecenie takich osób. Ograniczenia nie obowiązują w przypadku celowego zatajenia przez nas wady lub zagwarantowania przez nas jakości towaru.
9.4.    Okresy przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynoszą:
– o ile zapewniania przez nas usługa polega na wykonaniu lub zapewnieniu robót konstrukcyjnych lub na zapewnieniu rzeczy, która zgodnie ze swoim przeznaczeniem służy do wykonywania robót konstrukcyjnych i która spowodowała ich wadliwość — pięć lat;
– o ile roszczenia klienta z tytułu wad dotyczą działania umyślnego lub rażącego zaniedbania, naruszenia życia, ciała i zdrowia, jak również roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz par. 438, ust. 1.1.3., par. 444 i 445b BGB – odpowiedni ustawowy termin przedawnienia; oraz
– we wszystkich innych przypadkach – 12 miesięcy.
Powyższe terminy przedawnienia obowiązują również dla umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych kupującego z tytułu wad, chyba że zastosowanie zwykłego ustawowego terminu przedawnienia (par. 195 i 199 BGB) prowadziłoby w danym przypadku do skrócenia terminu przedawnienia.


9.5.    Niewielkie wady nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności.

9.6.    Usunięcie wad nie obejmuje ani demontażu wadliwego elementu, ani nowego montażu, jeśli nie byliśmy pierwotnie zobowiązani do montażu.

9.7.    Zgodnie z przepisami, jeżeli wada rzeczywiście występuje, ponosimy lub zwracamy koszty związane z kontrolami i usuwaniem wad, w szczególności koszty transportu, dojazdu, robocizny i materiałów, jak również ewentualne koszty demontażu i montażu. Jeśli wady nie występują, mamy prawo żądania zwrotu kosztów (w szczególności kosztów kontroli i transportu) od klienta wynikających z nieuzasadnionego żądania usunięcia wad, chyba że klient nie wiedział o braku wad.


10.    Ograniczenie odpowiedzialności


W przypadku wysunięcia wobec nas roszczeń odszkodowawczych, które nie są objęte gwarancją
– ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile roszczenia odszkodowawcze wynikają z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania z naszej strony lub ze strony osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania;
– ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli z powodu zaniedbania naruszyliśmy istotne zobowiązanie umowne (zobowiązanie, którego wypełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na którego przestrzeganiu partnerzy umowy regularnie polegają i mogą polegać). W tym przypadku nasza odpowiedzialność ogranicza się do odszkodowania za przewidywalną, typowo występującą szkodę.
Wyklucza się wszelką dalszą odpowiedzialność — bez uwzględnienia charakteru zgłoszonego roszczenia. Odpowiedzialność za zawinione szkody dla życia, ciała i zdrowia oraz obowiązkowa odpowiedzialność za produkt pozostaje nienaruszona.
Ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z niniejszym punktem 10 obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby, za które zgodnie z przepisami ustawowymi ponosimy odpowiedzialność, lub na polecenie takich osób. Ograniczenia nie obowiązują w przypadku celowego zatajenia przez nas wady lub zagwarantowania przez nas jakości towaru.


11.    Zastrzeżenie własności

11.1.    Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty nam przez klienta wszystkich należności. Uwzględnienie poszczególnych należności w bieżących fakturach lub odniesieniach do sald kont i ich uznanie nie powoduje uchylenia zastrzeżenia własności. W przypadku niezgodnego z umową zachowania klienta, w szczególności zwłoki w zapłacie, mamy prawo do odebrania dostarczonego towaru po wyznaczeniu odpowiedniego terminu. Odebranie towaru nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że wyraźnie oświadczyliśmy to na piśmie. Zajęcie przez nas towaru stanowi zawsze odstąpienie od umowy. Po odebraniu towaru jesteśmy upoważnieni do jego zbycia, przy czym dochód ze sprzedaży zostanie zaliczony na poczet zobowiązań klienta — po potrąceniu uzasadnionych kosztów zbycia.

11.2.    Klient jest nadal uprawniony do sprzedaży towarów we właściwym obrocie handlowym, z wyłączeniem zastawu lub przewłaszczenia na zabezpieczenie przez klienta. Klient odstępuje na naszą rzecz wszelkie roszczenia w wysokości kwoty końcowej faktury (łącznie z podatkiem VAT) z tytułu sprzedaży towaru jego klientom lub stronom trzecim, niezależnie od tego, czy towar został odsprzedany w stanie oryginalnym czy zmienionym. Klient ma prawo do ściągania tej należności również po odstąpieniu roszczeń. Nasze prawo do ściągania należności pozostaje przy tym nienaruszone. Zobowiązujemy się jednak do zaniechania ściągania należności, o ile klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych z uzyskanych wpływów, nie zalega z płatnościami, a w szczególności, jeśli nie złożono wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego lub układowego i nie wstrzymano płatności. W takim przypadku możemy jednak zażądać, aby klient ujawnił scedowane wierzytelności i dłużników, podał wszystkie dane niezbędne do ich ściągnięcia, przekazał związaną z tym dokumentację i powiadomił dłużników (strony trzecie) o cesji.

11.3.    W przypadku zajęcia lub innych interwencji stron trzecich klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie, abyśmy mogli wnieść powództwo zgodnie z par. 771 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (ZPO). Jeśli strona trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów sądowych i pozasądowych zgodnie z par. 771 ZPO, klient jest zobowiązany do pokrycia powstałych u nas kosztów.

11.4.    Przekształcanie lub zmiana towaru przez klienta odbywa się zawsze na naszą rzecz. Jeśli towar zostanie przetworzony wraz z innymi, nienależącymi do nas elementami, wówczas stajemy się współwłaścicielami nowej rzeczy w stosunku wartości towaru (kwota końcowa faktury z VAT) do innych przedmiotów w momencie przetworzenia. Przedmiot powstały w wyniku takiego przetworzenia podlega tym samym zasadom, co przedmiot dostarczony z zastrzeżeniem własności. Jeśli przysługuje nam tylko prawo współwłasności do towaru, nabędziemy w odpowiednim stosunku współudział w nowej rzeczy.

11.5.    Jeżeli zastrzeżony towar stanowi znaczny składnik majątku klienta, klient odstępuje nam wierzytelności wynikające ze sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych, do wysokości wartości zastrzeżonego towaru, ze wszystkimi prawami towarzyszącymi, z pierwszeństwem tych praw przed innymi. Jeżeli towar jest w znacznej części składnikiem majątku strony trzeciej, klient odstępuje nam wierzytelności wobec stron trzecich wynikające z połączenia towaru i majątku w wysokości wartości towaru (kwota faktury końcowej z VAT) wraz z prawami towarzyszącymi w celu zabezpieczenia naszych roszczeń z pierwszeństwem przed innymi.

11.6.    Jeśli możliwa do zrealizowania łączna wartość udzielonych nam zabezpieczeń przekracza 100% naszych pozostałych, nie tylko krótkoterminowych, roszczeń wobec klienta, jesteśmy zobowiązani do zwolnienia na żądanie klienta przysługujących nam zabezpieczeń przekraczających tę kwotę. Wybór zabezpieczeń do zwolnienia spoczywa na nas.


12.    Przechowywanie danych


Zawierając umowę, klient wyraża zgodę na przechowywanie przez nas jego danych osobowych podczas elektronicznego przetwarzania danych w celu realizacji zamówień i w celach rachunkowych.


13.    Postanowienia końcowe

13.1.    Jeżeli jedno z powyższych postanowień stanie się nieważne lub nie będzie stanowić elementu umowy, nie wpływa to na pozostałe postanowienia. W takim przypadku strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w celu zastąpienia nieważnego postanowienia inną klauzulą, zachowując gospodarczy cel umowy oraz pierwotną wolę stron.

13.2.    Niniejsze OWH oraz cały stosunek umowny pomiędzy nami a klientem podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów z kwietnia 1980 roku.

13.3.    Jeśli potwierdzenie zamówienia nie stanowi inaczej, miejscem wykonania naszych usług, wszystkich płatności i wszystkich otrzymanych weksli jest nasza siedziba w Kerpen.

13.4.    Jeśli klient jest podmiotem handlowym, podmiotem prawnym lub funduszem specjalnym podlegającym prawu publicznemu, sądem właściwym dla wszystkich sporów prawnych wynikających z niniejszego stosunku umownego, jak również z jego powstania i ważności (w tym działań dotyczących weksli), jest Kolonia. To samo obowiązuje, jeśli klientem jest przedsiębiorca (par. 14 BGB). Mamy jednak prawo do złożenia pozwu przeciw klientowi zgodnie z naszym uznaniem w sądzie odpowiednim dla jego miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności.

13.5.    Językiem umowy jest język niemiecki. Oświadczenia i komunikaty muszą być sporządzane w języku niemieckim. Mamy jednak prawo do sporządzania pism w języku angielskim. W takim przypadku nasi klienci mogą również udzielać odpowiedzi w języku angielskim.

14.    Warunki szczególne dotyczące Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i wystąpienia tego kraju z Unii Europejskiej (tzw. Brexit)

14.1.    Jeżeli klient mieszka w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zamiast punktu 13.4. obowiązują następujące postanowienia:


(1) Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, w związku z nią lub jej ważnością reguluje Regulamin Arbitrażowy Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego e.V. (DIS — Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.), wyłączając tym samym zwykłe środki prawne.


(2) Sąd arbitrażowy składa się z jednego arbitra.


(3) Miejscem arbitrażu jest Kolonia.


(4) Językiem postępowania jest język niemiecki.


(5) Prawem właściwym w sprawie jest prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów z kwietnia 1980 roku.


14.2.    Dla naszych produktów obowiązują przepisy i zasady, o których mowa w punkcie 2.5. Wymagania odbiegające od obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie są dla nas wiążące.


14.3.    Strony zgadzają się, że wszelkie koszty, ryzyko i inne niedogodności związane z umową, wynikające z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, ponosi klient. Roszczenia stron z tytułu zakłócenia lub ustania podstawy transakcji zgodnie z par. 313 BGB pozostają nienaruszone.

 (Wersja 01/2021)